FAQs Complain Problems

समाचार

पौवादुङमा गाउँपालिकाको आ.व २०७९।०८० को बजेट, नीति तथा कार्यक्रम आज मिति २०७९।०३।१० गते प्रस्तुत भई सर्व-सम्मत रुपमा पारित भएको व्यहोरा सबैमा अनुरोध छ । आ.व २०७९।०८० को कूल बजेट रु. ४१,०२,७६,०१० रहेको छ ।