FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
१३ पौवादुङमा गाँउपालिका शिक्षा ऐन,२०७९ ७९/८० 04/07/2023 - 10:40 PDF icon १३ पौवादुङमा गाँउपालिका शिक्षा ऐन,२०७९.pdf
१२ पौवादुङमा गाउापालिका आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका २०७८ राजपत्रमा ७८/७९ 02/10/2022 - 10:27 PDF icon १२ पौवादुङमा गाउापालिका आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका २०७८ राजपत्रमा.pdf
११ भवन निर्माण तथा घरनक्सा नियमन कार्यविधि २०७८ राजपत्रमा ७८/७९ 02/10/2022 - 10:24 PDF icon ११ भवन निर्माण तथा घरनक्सा नियमन कार्यविधि २०७८ राजपत्रमा.pdf
१० पौवादुङमा गाउँपालिकाको कन्टिजेन्सी रकम व्यवस्थापन र खर्च सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ राजपत्रमा ७८/७९ 12/29/2021 - 16:04 PDF icon १० कन्टिजेन्सी रकम व्यवस्थापन र खर्च सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ राजपत्रमा.pdf
९ घर बहाल कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८, राजपत्रमा ७८/७९ 12/29/2021 - 16:03 PDF icon ९ घर बहाल कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८, राजपत्रमा.pdf
८ पौवादुङममा गापा मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ राजपत्रमा ७८/७९ 12/29/2021 - 12:56 PDF icon ८ पौवादुङममा गापा मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ राजपत्रमा.pdf
७ पौवादुङमा गाउँपालिकाको कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७८ राजपत्रमा ७८/७९ 12/29/2021 - 12:55 PDF icon ७ पौवादुङमा गाउँपालिकाको कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७८ राजपत्रमा.pdf
६ पौवादुङमा गाउँपालिकाको सञ्चित कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धि कार्यविधि २०७८ राजपत्रमा ७८/७९ 12/29/2021 - 11:46 PDF icon ६ पौवादुङमा गा पा को सञ्चित कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धि कार्यविधि, २०७८ राजपत्र.pdf
५ पौवादुङमा गाउँपालिकाको आधारभूत अस्पताल फार्मेसी सेवा सञ्चालन निर्देशिका,२०७८ राजपत्रमा ७८/७९ 09/26/2021 - 11:45 PDF icon आधारभूत अस्पताल फार्मेसी सेवा सञ्चालन निर्देशिका-नि-१-रा-२-५.pdf
३- पौवादुङमा गाउँपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि) ऐन, २०७८ राजपत्रमा ७७/७८ 07/04/2021 - 17:31 PDF icon न्यायिक समिति (कार्यविधि) ऐन २०७८ राजपत्रमा-१-३.pdf

Pages