FAQs Complain Problems

समाचार

नगरपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व २०७७/७८ कार्तिक १९ गते बसेको (बार्हौ) गाउँ र्कार्यपालिका बैठकको निर्णय प्रतिलिपि

७७/७८ 11/05/2020 - 15:21 PDF icon 12th Meeting.PDF

आ.व २०७७/७८ आश्विन २६ गते बसेको (एघारौ) गाउँ र्कार्यपालिका बैठकको निर्णय प्रतिलिपि

७७/७८ 11/05/2020 - 15:19 PDF icon 11th Meeting.PDF

आ.व २०७७/७८ आश्विन २३ गते बसेको (दशौं) गाउँ र्कार्यपालिका बैठकको निर्णय प्रतिलिपि

७७/७८ 10/12/2020 - 10:35 PDF icon 10th meeting minute.PDF

आ.व २०७७/७८ आश्विन १८ गते बसेको (नवौं) गाउँ र्कार्यपालिका बैठकको निर्णय प्रतिलिपि

७७/७८ 10/12/2020 - 10:34 PDF icon 9th meeting minute.PDF

आ.व २०७७/७८ आश्विन ६ गते बसेको (आठौं) गाउँ र्कार्यपालिका बैठकको निर्णय प्रतिलिपि

७७/७८ 10/12/2020 - 10:33 PDF icon 8th meeting minute.PDF

आ.व २०७७/७८ आश्विन ५ गते बसेको (सातौं) गाउँ र्कार्यपालिका बैठकको निर्णय प्रतिलिपि

७७/७८ 10/12/2020 - 10:31 PDF icon 7th meeting minute.PDF

आ.व २०७७/७८ भाद्र २८ गते बसेको (छैठौं) गाउँ र्कार्यपालिका बैठकको निर्णय प्रतिलिपि

७७/७८ 09/13/2020 - 16:42 PDF icon Minute.PDF

आ.व २०७७/७८ भाद्र २६ गते बसेको (पाचौँ) गाउँ र्कार्यपालिका बैठकको निर्णय प्रतिलिपि

७७/७८ 09/12/2020 - 11:15 PDF icon Minute.PDF

आ.व २०७७/७८ भाद्र २१ गते बसेको (चौथो) गाउँ र्कार्यपालिका बैठकको निर्णय प्रतिलिपि

७७/७८ 09/08/2020 - 11:57 PDF icon baithak 4th.PDF

आ.व २०७७/७८ भाद्र १८ गते बसेको (तेश्रो) गाउँ र्कार्यपालिका बैठकको निर्णय प्रतिलिपि

७७/७८ 09/08/2020 - 11:55 PDF icon baithak 3rd.PDF