FAQs Complain Problems

पौवादुङमा गाउँपाा‍लिकाको केन्द्र च्याङ्ग्रेमा अस्थायी प्रहरी चौकीको उद्घाटन हुनुलाई के भन्नुहुन्छ?कृपया आफ्नो मत जाहेर गर्नुहोला।