FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
९ घर बहाल कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८, राजपत्रमा ७८/७९ 12/29/2021 - 16:03 PDF icon ९ घर बहाल कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८, राजपत्रमा.pdf
८ पौवादुङममा गापा मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ राजपत्रमा ७८/७९ 12/29/2021 - 12:56 PDF icon ८ पौवादुङममा गापा मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ राजपत्रमा.pdf
७ पौवादुङमा गाउँपालिकाको कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७८ राजपत्रमा ७८/७९ 12/29/2021 - 12:55 PDF icon ७ पौवादुङमा गाउँपालिकाको कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७८ राजपत्रमा.pdf
६ पौवादुङमा गाउँपालिकाको सञ्चित कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धि कार्यविधि २०७८ राजपत्रमा ७८/७९ 12/29/2021 - 11:46 PDF icon ६ पौवादुङमा गा पा को सञ्चित कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धि कार्यविधि, २०७८ राजपत्र.pdf
५ पौवादुङमा गाउँपालिकाको आधारभूत अस्पताल फार्मेसी सेवा सञ्चालन निर्देशिका,२०७८ राजपत्रमा ७८/७९ 09/26/2021 - 11:45 PDF icon आधारभूत अस्पताल फार्मेसी सेवा सञ्चालन निर्देशिका-नि-१-रा-२-५.pdf
३- पौवादुङमा गाउँपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि) ऐन, २०७८ राजपत्रमा ७७/७८ 07/04/2021 - 17:31 PDF icon न्यायिक समिति (कार्यविधि) ऐन २०७८ राजपत्रमा-१-३.pdf
२ पौवादुङमा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७८ राजपत्रमा ७७/७८ 06/25/2021 - 15:20 PDF icon विनियोजन ऐन-२०७८ राजपत्रमा.pdf
१ पौवादुङमा गाउँपालिकाको आर्थिक ‌‌ऐन, २०७८ राजपत्रमा ७७/७८ 06/25/2021 - 15:18 PDF icon आर्थिक ऐन-२०७८ राजपत्रमा-५.pdf
४ समायोजन भई आएका कर्मचारीको प्रोत्साहन सुविध सम्बन्धी मापडण्ड, २०७८ राजपत्रमा ७७/७८ 06/16/2021 - 13:44 PDF icon समायोजन भई आएका कर्मचारीको प्रोत्साहन सुविध सम्बन्धी मापडण्ड २०७८-मा-१-रा-४.pdf
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष २०७८-का-०३-रा-०३ राजपत्रमा ७७/७८ 06/16/2021 - 12:45 PDF icon लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष २०७८-का-३ रा-३.pdf

Pages